Gizlilik Politikası

I. AMAÇ

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Vakıf Yatırım” veya “Şirketimiz”) olarak, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, pay sahiplerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına büyük önem atfetmekteyiz.

Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti konusundaki kural ve politikalarımızı açıklamak ve veri sahiplerini bilgilendirerek şeffaflığı sağlamak amacıyla işbu Gizlilik Politikası (“Politika”) hazırlamıştır.

II. UYGULAMA ALANI

İşbu Politika, kişisel verilerin işlenmesi ve veri sahibinin hakları konusunda Vakıf Yatırım’ın uygulayacağı kural ve politikaları belirleyen genel aydınlatma metni niteliğindedir. Vakıf Yatırım ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine göre, Vakıf Yatırım tarafından veri sahiplerine işbu Politika’dan farklı kişisel veri politikaları ve/veya bildirimler sağlanması mümkündür. Veri sahiplerine sağlanan söz konusu özel politika ve bildirimlerde işbu Politika’da yer alan açıklamalardan farklı veya bu açıklamalara ek hususlar bulunabilir. Bu halde, veri sahiplerine sağlanan söz konusu özel politika ve bildirimlerin öncelikle dikkate alınması gerekmektedir.

Vakıf Yatırım tarafından websitesi ve uygulamalar yoluyla çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda uygulanan kural ve politikalar hakkında bilgi için Vakıf Yatırım Çerez Politikasını okuyunuz.

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ŞART VE KURALLAR

1. “Kişisel Veri” Tanımı

KVK Kanunu m.3/I(d)’de, “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede, anonim haldeki veriler ile belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen veriler, işbu Politika kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmez.

Kişisel veriler, genel nitelikli veriler ve özel nitelikli veriler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. KVK Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca, bir gerçek kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, özel nitelikli kişisel veri sayılmaktadır. Özel nitelikli verilerin işlenmesi durumunda, bunlara ilişkin KVK Kanunu’nda öngörülen özel kurallara uygun davranılır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

KVK Kanunu m.3/I(e) maddesi uyarınca, “veri işleme”; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlemi ifade etmektedir.

Vakıf Yatırım olarak, kişisel verileri işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında belirtilen amaçlar çerçevesinde, aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemekteyiz:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

3. Vakıf Yatırım Tarafından İşlenen Veriler

Vakıf Yatırım, veri sahibinin açık rızasıyla veya KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.

Vakıf Yatırım tarafından her bir veri sahibi özelinde hangi verilerin işleneceği, veri sahibi ile Vakıf Yatırım arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve kullanılan iletişim kanalları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Bu kapsamda, Vakıf Yatırım tarafından işlenen genel ve özel nitelikli verilerin bir kısmı, sınırlı sayıda olmamak kaydıyla aşağıda gösterilmiştir.

 • ad, soyad, meslek, unvan, çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumu, vergi mükellefiyeti durumu ve varsa veli, vasi ve vekile ilişkin bilgiler gibi veriler,
 • Kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler,
 • Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgileri,
 • Vakıf Yatırım ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler,
 • Yatırım amaçları, risk ve getiri tercihleri, sermaye piyasalarına ilişkin bilgi ve tecrübe, sermaye piyasası işlemlerine ayırabilecek/ayrılan tasarruf tutarı, veri sahibine uygun olduğu tespit edilen ürün ve hizmetler, veri sahibi tarafından faydalanılan yatırım hizmetleri ile yan hizmetler, işlem gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı piyasalar, yatırım kuruluşları, işlem gerçekleştirilen ürünler, işlem sıklığı ve hacmi gibi detaylı finansal veriler,
 • İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) bilgisi, cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz, platformlarımız, internet ağımız ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Vakıf Yatırım, kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir:

 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi,
 • Uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Şirketin hizmet ve ürünlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması, Müşteriler için uygun ürün, hizmet ve platformların belirlenmesi, bunların yatırımcılara özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Kurum içi koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
 • Şirkete ait veya Şirket tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamların güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve yetkili makamlara bildirilmesi,
 • Talep ve soruların cevaplandırılması ve veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması,
 • Özel gün kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye, indirim gibi veri sahibi lehine olan etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi,
 • Anket ve oylamalar ile veri sahibinin görüşünün alınması,
 • Birleşme, bölünme, hisse devri ve diğer ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketin insan kaynakları politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesi, bu politikalar çerçevesinde Şirketin çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatlerinin korunması.

5. Kişisel Verilerin Yurt İçinde ve Dışında Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar

Vakıf Yatırım, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve de gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında gösterilen amaçlarla kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda saklayabilir. Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, veri sahibi ile Vakıf Yatırım arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve işlem gerçekleştirilen piyasalar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Vakıfbank Grubu şirketleri,
 • Sermaye Piyasası Kurumu, Borsa İstanbul, Takasbank ve yurt içi ve yurt dışındaki diğer düzenleyici otoriteler, borsalar, merkezi takas ve saklama kuruluşları, merkezi karşı taraf olan kurum ve kuruluşlar ile diğer yetkili kurum ve kuruluşlar ile yetkili üçüncü kişiler,
 • Vakıf Yatırım’ın yurt içi ve yurt dışında çalıştığı yatırım kuruluşları, saklama kuruluşları, platform sahipleri, veri yayın kuruluşları, alt yapı sağlayıcılar ile diğer iş ortakları, tedarikçileri ve alt yüklenicileri,
 • Birleşme, bölünme, hisse devri ve benzeri işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olması halinde, ilgili işlemlere taraf üçüncü kişiler.

Vakıf Yatırım, elde etmiş olduğu kişisel verileri, veri sahibinin açık ve özel onayı olmadan hiçbir şekilde üçüncü kişilerin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için başkalarıyla paylaşmamaktadır.

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Vakıf Yatırım, kişisel verileri, işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında belirtilen amaçlar için, Kanun’un 4’üncü maddesinde belirtilen genel ilkeler ile 5, 6, 7 ve 8’inci maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde toplayabilir. Veri sahibi ile Vakıf Yatırım arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve işlem gerçekleştirilen piyasalar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, kişisel verilerin toplanmasında kullanılan yöntemler genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Veri sahibinin Şirket tarafından sunulan hizmet veya ürünlerden yararlanmak veya diğer bir amaçla Şirkete ait ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, ATM’ler ve benzeri elektronik işlem platformları ile iletişime geçmesi sırasında veri sahibi tarafından doğrudan veri aktarılmasıyla veya verileri elde etmeye yönelik çerez, kamera veya benzeri teknolojiler kullanılmasıyla,
 • Vakıf Bank Grubu şirketleri aracılığıyla,
 • Şirketin acenteleri, bayileri veya diğer alt yüklenicileri, iş ortakları ya da anlaşmalı olduğu diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla,
 • Sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla,
 • Araştırma yöntemiyle.

7. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Vakıf Yatırım, hukuken daha uzun bir sürenin gerekli kılındığı veya daha uzun bir süreye izin verildiği durumlar hariç olmak üzere, kişisel verileri yalnızca işbu Politika’da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre boyunca muhafaza eder. Saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 7’inci maddesi çerçevesinde Vakıf Yatırım tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

8. Kişisel Verilerin Güvenliği ve Denetimi

Vakıf Yatırım, KVK Kanunu’nun 12’inci maddesi çerçevesinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve bunların muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasına önem vermektedir. Bu kapsamda, Vakıf Yatırım tarafından alınan tedbirler aşağıda sıralanmıştır:

 • Şirketin iş süreçleri ve faaliyetlerinin kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun şekilde yürütülmesi için şirket içi politika ve kuralların hazırlanması, bu kapsamda ilgili mevzuat ve şirket içi politika ve kurallar konusunda şirket çalışanlarına yönelik bilgilendirilmeler yapılması ve eğitimler düzenlenmesi,
 • Kişisel verilerin şirket içinde ve dışında güvenliğini sağlamak ve verilere yetkisiz erişimi önlemek üzere gerekli organizasyonel ve bilgi güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Kişisel verilerin korunması için oluşturulan iç politika ve kurallara uygunluğun belirli periyotlarda denetlenmesi ve bu denetimin sonuçlarının düzenli olarak yönetim kuruluna raporlanması,
 • Çalışanlardan ve Şirket adına veri işleyen kişi ve kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli beyan ve taahhütler alınması,

Vakıf Yatırım, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik uyguladığı tedbirlerin yeterliliğini belirli periyotlarda kontrole tabi tutulmakta ve ihtiyaç ve imkanlara göre mevcut veri güvenliği sisteminin sürekli olarak geliştirilmesini amaçlanmaktadır.

9. Veri Sahibinin Hakları

KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme, verilerinin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, silinmesini veya yok edilmesini ve düzeltme ve silme işlemlerinin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, işbu Politika’nın ekinde yer alan Veri Sahibi Talep Formu’nu doldurmalı ve (i) formun ıslak imzalı bir nüshasını _____________ adresine şahsen başvuru ile veya noter yoluyla iletmeli veya (ii) formu _____________ elektronik posta adresine güvenli elektronik imzaları ile göndermelisiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun veri sahiplerinin taleplerinin yukarıda belirtilenler dışında başka yöntemler ile iletilmesine karar vermesi durumunda, söz konusu yöntemler Şirketimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.

Vakıf Yatırım, veri sahiplerinin talebini, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, veri sahibinden ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen ücretin ödenmesi talep edilebilir.

IV. POLİTİKA’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Vakıf Yatırım olarak, işbu Politika’da farklı zamanlarda değişiklik yapmamız mümkündür. Şirketimiz tarafından hazırlanan Politika’nın güncel versiyonuna Vakıf Yatırım internet sitesinden ulaşılabilir ve Politika’da yapılabilecek değişiklikler Vakıf Yatırım internet sitesinden takip edilebilir.

EK-1

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

VERİ SAHİBİ TALEP FORMU

 

Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (“Vakıf Yatırım” veya “Şirketimiz”), veri sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi çerçevesinde ileteceğiniz taleplerinizi en uygun şekilde değerlendirebilmek amacıyla işbu Veri Sahibi Talep Formu’nu (“Form”) oluşturmuştur.

Bu Form ile ilgili tüm sorularınızı mesai gün ve saatleri içerisinde ____________ telefon numarasından bize ulaşarak, iletebilirsiniz.

1. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyeti ve KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen haklarınız konularında bilgi sahibi olmak için ___________ adresinde yer alan Gizlilik Politikası’nı okuyunuz.

2. Başvuru Yöntemi

Veri sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, işbu Formu doldurmalı ve Formun (4) numaralı maddesi altında belirtilen taleplerinize ilişkin ekler ile birlikte aşağıda belirtilen yöntemlerden birisi ile Şirketimize göndermelisiniz:

Başvuru Yöntemi Başvurunun İletileceği Adres
 1. Şahsen Başvuru
Form’un ıslak imzalı bir nüshası, _____________________ adresine iletilmelidir.
 1. Noter Vasıtasıyla Başvuru
Form’un ıslak imzalı bir nüshası, _____________________ adresine noter vasıtasıyla tebliğ edilmelidir.
 1. Elektronik Posta İle Başvuru
Doldurulmuş Form, ____________________ elektronik posta adresine güvenli elektronik imzanız ile gönderilmelidir.

 

3. Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

Başvurunuzun sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve talebinize ilişkin olarak sizinle iletişim kurabilmemiz için lütfen aşağıda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve doğru şekilde sağlayınız.

Ad ve Soyad :
T.C. Kimlik Numarası :
Adres :
Telefon Numarası :
Elektronik Posta Adresi :

Lütfen Vakıf Yatırım ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve aşağıdaki boşluğa söz konusu ilişkinin hala devam edip etmediğini, sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiğini ve varsa Vakıf Yatırım ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğunuz müdürlük/şube bilgisini yazınız.

 

 Yatırımcı    İş Ortağı  
 Çalışan    Ziyaretçi  
İş Başvurusunda Bulunan    Diğer  

 

___________________________________________________________________________

 

4. Başvuru Sahibinin Talepleri

Veri sahibi olarak talep veya taleplerinizi, aşağıda yer alan ilgili kutucukları (X) ile işaretlemek suretiyle belirtiniz. İlgili kutucuğu seçerek talepte bulunmanız halinde, ilgili talep konusuna ilişkin sağlanması gereken bilgi ve belgeleri de işbu Form ile birlikte Vakıf Yatırım’a iletmeniz gerekecektir.

Talep Seçim Sağlanması Gerekli Bilgi/Belge
 1. Vakıf Yatırım tarafından kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
  İşlendiğini düşündüğünüz belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.
 1. Vakıf Yatırım tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların Vakıf Yatırım tarafından amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
  Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.
 1. Vakıf Yatırım tarafından kişisel verilerimin yurt içinde/yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması durumunda Vakıf Yatırım tarafından kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.
  Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.
 1. Vakıf Yatırım tarafından eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini istiyorum.
  Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, ikamet belgesi gibi belgeleri işbu Form ekinde iletiniz.
 1. Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
  Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, ikamet belgesi gibi belgeleri işbu Form ekinde iletiniz.
 1. Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum.
  Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tesvik edici diğer bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.
 1. Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum.
  Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici diğer bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.
 1. Vakıf Yatırım tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.
  Lütfen otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini düşündüğünüz verilerinizi ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucu bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.
 1. Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.
  Lütfen kişisel verilerinizin neden kanuna aykırı olarak işlendiği kanaatinde olduğunuzu, kanuna aykırı işleme faaliyeti ve uğradığınız zarar ile birlikte bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya form ekinde belirtiniz. Form ekinde talebinizi destekleyen/tevsik eden Kişisel Verilerin Korunması Kurulu veya mahkeme kararlarını da iletebilirsiniz.

 

Lütfen yukarıda belirttiğiniz taleplerinize dair istenen bilgileri ve Form ekinde ilettiğiniz belgeleri aşağıda belirtiniz.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

5. Başvurunun Sonuçlandırılması ve Başvuru Sonucunun Bildirimi

Vakıf Yatırım, talebinizi KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar Şirketimizce tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine yönelik bir tercihiniz varsa, bu tercihinizi postanın/elektronik postanın gönderileceği adres/elektronik posta adresi ile birlikte aşağıda belirtmeniz gerekmektedir:

Başvuruma ilişkin cevabın elektronik posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.E-posta Adresi: ……………………………………….  
Başvuruma ilişkin cevabın posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.Posta Adresi: ………………………………………….  

 

Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafınızdan ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen ücretin ödenmesi talep edilebilecektir.

Vakıf Yatırım’ın talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi tarafından yapıldığının tevsik edilememesi durumunda, sizinle işbu Formda belirtilen veya Vakıf Yatırım nezdinde bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilebilecektir.

6. Beyan

Şirketinize yapmış olduğum başvurumun KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca taleplerim doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica ederim.

Veri Sahibi

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: